درباره ما

درباره ما

چینی پخش تک درفروردین سال 90 با هدف تامین نیازهای بازاردر زمینه ملزومات بهداشتی ساختمان آغاز به کارنمود.

 

چینی پخش تک با درک روند متغیر ارزشهای اجتماعی و پیامدهای جهانی شدن و همچنین رقابت فزاینده در بازار تمام تلاش خودرا مبنی بربه روز رسانی و تنوع محصولات انجام داده تادر کنار شرکتهای بزرگ پخش ملزومات بهداشتی ساختمان قرارگیرد مدیران و کارکنان چینی پخش تک امیدوارند با ارائه محصولات خود به بازار رسالت خودرا درارائه خدمات شایسته به جامعه ایرانی به انجام رسانند.