Tag Page

آشنایی با چینی بهداشتی

آشنایی با چینی بهداشتی :

توالتهای فرنگی به دودسته کلی تقسیم می شوند.

1-توالتهای فرنگی یک تکه (مخزن سرخود)

2-توالتهای فرنگی دوتکه (مخزن جدا)

توالتهای زمینی به دودسته کلی تقسیم می شوند:

1-توالتهای زمینی طبی 1-ریم باز 2-ریم بسته

2-توالتهای زمینی ساده 1-ریم باز2-ریم بسته

روشویی به دودسته کلی تقسیم می شوند:

روشویی کلاسیک(روشویی + پایه)

روشویی کابینتی (PVC)

نکات مهم به منظور عملکرد هرچه بهتر مکانیزم دوزمانه جهت توالتهای فرنگی یک تکه واترجت

1-مکانیزم انتخاب شده دراین نمونه ازتوالتهای فرنگی دوحالته بوده وامکان انتخاب میزان حجم آب مصرفی رادرهرباراستفاده برای شما فراهم می سازد به این صورت که کلیدکوچکتر روی درب مربوط  به آب کم و کلید بزرگترمخصوص آب زیاد می باشد.

2-بدنه مکانیزم پس از نصب کامل همه قابلیت چرخش داشته و درصورتی  که پیچ های شاسی به طور مناسب روی بدنه قرار نگرفتند می توان باچرخش موردنیاز آن را دروضعیت مناسب خودقراردهید.

3-ارتفاع پیچ های شاسی روی درب ازاهمیت خاصی به جهت تخلیه مطلوبتربرخوردار بوده و به گونه ای که اگر طول آن بلند باشد کلید شاسی سفت بوده و به آسانی پائین نمی رود و ازطرفی تخلیه آب مخزن به طور خودکارانجام می گیرد.

4-اگرطول میله یا پیچ شالی کوتاه باشد فشار لازم جهت تخلیه کامل آب را نداشته و مکانیزم خوب عمل نمی کند درچنین وضعیتی می بایست ارتفاع پیچ راباچرخاندن به سمت چپ و راست یا کوتاه کردن بالا و پائین نمائید تامیزان دلخواه بدست آید.

5-فلوتر قابلیت بالا و پائین رفتن داشته و می توانید میزان آب مورد نیاز خودرا تنظیم نمایید.

درصورتی که فلوتر در حالت قفل قرار نگیرد و پس از نصب و آبگیری نخزن خودبه خود بالا آمده و آب از مخزن سرریز می نماید.

6-تنظیم طول میله شاسی و سطح آب مورد نیاز جهت تخلیه مناسب در کارخانه انجام می گیرد.